Lapset, nuoret ja Eurooppa

Normaalioloissa EU@Oodissa vierailijat vilistävät edestakaisin, mutta erityisen mukavia ovat olleet ne hetket, kun kaksikymmentä silmäparia tuijottaa tiiviisti esittelyvideota EU:sta isolta valkokankaalta. Videon loputtua kaivetaan esille tehtävämonisteet ja aletaan etsiä tietoa: kuka onkaan Euroopan parlamentin puhemies?

_A7R5175-Jpg4K

Meillä on ollut ilo ottaa vastaan kouluvierailijoita EU@Oodissa niin läheltä Helsingistä, Hangosta ja Järvenpäästä, kuin hieman kauempaakin, esimerkiksi Ranskasta. Osalle lapsista ja nuorista EU on tuttu, toisille EU:n toiminta on vielä hieman hämärän peitossa. Autamme ja opastamme nuoria vierailijoitamme mielellämme, sillä EU rakentaa tulevaisuutta ja lapset ja nuoret ovat sille siksikin tärkeä kohderyhmä.

Koululaisryhmille EU@Oodi onkin erinomainen paikka oppia EU:sta. Interaktiivisen näyttelyn avulla lapset ja nuoret voivat tutustua EU:n toimintaan, europarlamentaarikkoihin ja komissaareihin sekä niihin erilaisiin tapoihin ja toimiin, joilla EU tukee ja suojelee kansalaisiaan sekä edistää taloudellista hyvinvointia. Lisäksi tarjoamme EU-aiheisia tehtäväpaketteja, joita voi tehdä EU@Oodiin tutustumisen yhteydessä tai myös erikseen. Näyttelymme tarjoaa siis oivan oppimisympäristön myös tiedonhakuun.

EU:n nuorisostrategia vuosille 2019–2027 pyrkii tukemaan nuorten osallistumista demokratiaan ja kansalaistoimintaan sekä tuomaan nuoria yhteen kaikkialta EU:sta ja muualta maailmasta, jotta voidaan tukea vapaaehtoistoimintaa, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, solidaarisuutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. Nuoret ovat niitä, jotka tulevaisuudessa kehittävät Eurooppaa ja EU:ta ja siksi onkin tärkeää paitsi kertoa siitä, miten EU toimii, myös siitä, miten voi osallistua ja vaikuttaa.

EU:n ei tule olla projekti vain niille, jotka ovat hyväosaisia ja valmiiksi kiinnostuneita vaikuttamisesta. EU@Oodissa pyrimme kertomaan lapsille ja nuorille EU-perustiedon lisäksi erilaisista mahdollisuuksista ja väylistä, joita EU tarjoaa. Monien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa onkin tullut puheeksi esimerkiksi EU:n Erasmus+ -ohjelma, joka tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla.

On ollut hienoa huomata, miten esimerkiksi monet lukio- ja ammattikouluikäiset nuoret ovat olleet kiinnostuneita vaikuttamisesta, ja vaikuttamismahdollisuuksista ja esittäneet meille toisinaan visaisiakin kysymyksiä. EU@Oodin tablettikoneet sisältöineen ovat puolestaan vetäneet monia lapsia puoleensa magneetin lailla. Karhun ja tytön välisestä kohtaamisesta kertova Oona-lyhytelokuva ja tullissa työskentelevästä Max-koirasta kertova lyhyt dokumentti on laitettu pyörimään monet kerrat.

Oodin jälleen auetessa lapset, nuoret ja kouluvierailijat ovat taas tervetulleita juttelemaan kanssamme EU:hun liittyvistä ajatuksistaan, kysymään ja kertomaan ideoistaan. Me EU@ Oodin työntekijät haluamme jutella, kuunnella ja auttaa!

_A7R5293-Jpg4K

Kirjoittajina ovat EU@Oodilaiset Merita, Susanna ja Heidi

Kirjoittajat vastaavat esittämistään mielipiteistä, jotka eivät välttämättä edusta Euroopan komission kantaa

Barn, ungdomar och Europa

Under normala förhållanden strosar besökare omkring i EU@Ode, men de ögonblick då ett tjugo par ögon stirrar på videon om EU på den stora vita duken är särskilt trevliga. När videon är slut grävs frågeformuläret fram och man söker information: vem är Europaparlamentets ordförande?

_A7R5175-Jpg4K

Vi har haft nöjet att ta emot skolbesök i EU@Ode, både från nära och fjärran, som t.ex. från Helsingfors, Hangö, Träskända och Frankrike. Vissa barn och ungdomar är redan bekanta med EU, för andra är EU fortfarande något främmande. Vi hjälper gärna till och visar våra unga besökare, eftersom barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

EU@Ode är en fenomenal plats för skolgrupper att lära sig mer om EU. Genom vår interaktiva utställning kan barn och ungdomar lära sig om EU:s aktiviteter, europaparlamentariker och kommissionärer och de olika sätt på vilka EU stöder och skyddar sina medborgare samt främjar ekonomiskt välbefinnande. Dessutom erbjuder vi ett EU-frågepaket, som kan fyllas i under besöket i EU@Ode eller också senare. Så vår utställning ger också en god inlärningsmiljö och stimulerar till aktiv informationssökning.

EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 strävar till att stödja ungdomars intresse för demokrati och medborgerlig verksamhet samt samla unga från hela EU och resten av världen för att delta i skolutbyten och volontärarbeten och samtidigt öka den interkulturella förståelsen och solidariteten. De unga är EU:s framtid och de kommer att bygga Europa och därför är det viktigt att inte bara förklara hur EU fungerar utan också hur man kan delta och påverka.

EU bör inte enbart vara ett projekt för dem som är välbärgade och redan intresserade av att påverka. Vid EU@Ode vill vi även berätta, förutom basfakta om EU, om de olika möjligheter och vägar som EU erbjuder barn och ungdomar. Många ungdomar och unga vuxna har lyft fram frågor om t.ex. EU:s Erasmus + -program, som ger unga, studerande och vuxna möjligheter att utbilda sig, studera eller praktisera utomlands.

Det är fantastiskt att så många gymnasie- och yrkesstuderande är intresserade av att påverka, ser möjligheter att påverka och ställer oss smarta frågor. EU@Odes surfplattor och dess innehåll har i sin tur lockat till sig många barn. Kortfilmen Oona om mötet mellan en björn och en flicka och den korta dokumentären om hunden Max, som arbetar i tullen har visats många gånger.

När Ode öppnar igen är alla barn, ungdomar och skolklasser välkomna att ställa frågor och berätta om sina funderingar om EU. Vi vid EU@Ode vill gärna lyssna och hjälpa!

_A7R5293-Jpg4K

Skribenter är Merita, Susanna och Heidi från EU@Ode

Skribenterna ansvarar själva för sina åsikter, som inte nödvändigtvis företräder Europeiska kommissionens ståndpunkt

Ode till EU

”Jasså, och här finns det en massa EU-propaganda” sade en besökare och gick in i EU@Odes infopunkt. När besökaren strosat runt en stund började vi diskutera vad kommunikation och propaganda är och vad EU försöker uppnå med sin kommunikation.

Nu när EU@Ode är stängd p.g.a. coronavirusepidemin är det bra att ta en titt tillbaka på möten från det första året vid infopunkten.

_A7R5269-Jpg4K

Som du säkert kan föreställa dig kan man aldrig vara helt säker på vad dagen kommer att föra med sig vid EU@Ode. Möten och samtal vid infopunkten kan inte enbart vara överraskande, utan också mycket intressanta och fruktbara. Tack vare det stora inhemska och internationella intresset för centrumbiblioteket Ode har även EU@Ode lockat många besökare, inte bara från Finland och Europa utan också från Asien och Ryssland. Detta har skapat ett rikt utbyte av idéer och i bästa fall har både besökare och personal lärt sig mycket av varandra.

Visserligen finns det lika många synpunkter och åsikter om EU och EU:s verksamhet som det finns besökare i EU@Ode. Enligt en Eurobarometer som genomfördes under hösten är finländarna dock positiva till EU och detta återspeglas även i EU@Ode. Många tycker att det något avlägsna EU har kommit närmare folket tack vare infopunkten i centrumbiblioteket Ode. Vissa besökare är intresserade av basfakta om EU – andra ställer mycket detaljerade och personliga frågor. Även positiva EU-åsikter delges frikostigt, liksom mycket kritiska åsikter. En berikande diskussion välkomnas i alla avseenden och det är viktigt att också de avvikande åsikterna kan diskuteras öppet.

Så vad diskuteras i EU@Ode? Jag kan berätta för dig att nästan vad som helst. Under den senaste månaden har jag diskuterat såväl transportinfrastruktur som EU:s direktiv om märkning av tillsatser på livsmedelsförpackningar. Besökarna är dock särskilt ivriga att berätta om sina resor. Fri rörlighet är en av de mest konkreta och synliga rättigheterna för oss EU-medborgare. För många betyder det faktum att resan inte fördröjs av långsamma tull- och passkontroller mycket. En mängd resefrågor, från det europeiska sjukvårdskortet till resetips, är bland de vanligaste frågorna.

Ja, kanske fördelarna med fri rörlighet inom EU blir mer påtagliga nu när resor och rörlighet på många ställen är hårt begränsade.

Förutom roliga reseskildringar delger besökarna också sin oro. Enligt vårens Eurobarometer är skyddet av klimatet och miljön viktigt för över 90 % av européerna. Klimat- och miljöoro återspeglas också i EU@Ode och många har ventilerat sina åsikter. Vidare har förändringarna i EU:s medlemsstater och det allmänna politiska klimatet väckt debatt. Brexit har orsakat mycket förundran och förvirring. De framtida reglerna för att resa till och bo i Storbritannien, liksom praktiska frågor kring Brexit, har varit föremål för många diskussioner. I motvikt till Brexit väcker EU:s utvidgning intresse; ibland debatteras situationen på Balkan och ibland Turkiets medlemsförhandlingar.

EU är mer delaktigt i människors dagliga liv än vad många kanske inser. Det är därför viktigt att EU-medborgare fortsätter att ha tillgång till tillförlitlig information om saker som berör just dem. Vi på EU@Ode vill, för vår del, bidra till att föra EU närmare och göra EU mer förståeligt för alla. Du kan besöka EU@Ode för att fråga, ifrågasätta, småprata och dela din glädje och oro, även i framtiden – eller åtminstone när situationen kring coronaviruspandemin förändras och Ode öppnar igen.

_A7R5293-Jpg4K

Skribenter är Merita, Susanna och Heidi från EU@Ode.

Skribenterna ansvarar själva för sina åsikter, som inte nödvändigtvis företräder Europeiska kommissionens ståndpunkt